Strukturirani dijalog

Strukturirani dijalog s mladima uspostavljen je na EU razini kao jedan od instrumenata Obnovljenog okvira za europsku suradnju u području mladih za razdoblje od 2010. do 2018. godine.
 
Možemo ga definirati kao proces u kojem se predstavnici/e tijela javne vlasti, kao i institucije Europske unije, savjetuju s mladima o određenim temama koje su važne za populaciju mladih u Europi. Cilj ovog procesa je zajedničkom suradnjom kreirati i osigurati da preporuke i mišljenja mladih nađu svoje mjesto u nacionalnim i europskim politikama za mlade. Na taj način nastoji se poboljšati kvaliteta života mladih i unaprijediti njihov položaj u pojedinom području. 
 
Proces se opisuje kao „strukturirani“ jer su teme i vrijeme savjetovanja s mladima unaprijed dogovoreni na način da se provodi u 18-mjesečnim ciklusima podijeljenih u 3 šestomjesečne faze koje se podudaraju s 3 šestomjesečna rotirajuća predsjedavanja Europskom unijom. Do sada je provedeno pet punih ciklusa.
 
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku uključeno je u proces strukturiranog dijaloga s mladima u Republici Hrvatskoj od 2013. godine, odnosno od ulaska Hrvatske u Europsku uniju. Za provedbu strukturiranog dijaloga zadužena je  Nacionalna radna skupina za strukturirani dijalog s mladima koju čine predstavnici/e tijela državne uprave i predstavnici/e udruga mladih i za mlade.
 
Teme prethodnih ciklusa strukturiranog dijaloga bile su Zapošljavanje i poduzetništvo, Sudjelovanje mladih u demokratskoj Europi, Socijalna uključenost mladih, Osnaživanje mladih s naglaskom na političku participaciju, dok je tema V. ciklusa bila Omogućavanje svim mladima sudjelovanje u raznolikoj, povezanoj i uključujućoj Europi – Spremni za život, spremni za društvo.
 
Trenutno se provodi VI. ciklus strukturiranog dijaloga tijekom estonskog, bugarskog i austrijskog predsjedavanja Europskom unijom u razdoblju od 1. srpnja 2017. do 31. prosinca 2018. godine na temu „Mladi u Europi: što slijedi?(engl. Youth in Europe: what’s next?”). Rezultati VI. ciklusa strukturiranog dijaloga pridonijet će izradi nove EU strategije za mlade koju će Europska komisija predložiti tijekom ljeta 2018. godine. Kroz konzultacije s mladima raspravit će se pitanja participacije mladih te njihovo viđenje daljnjeg razvoja međusektorskih politika za mlade.