Ustroj Ministarstva

Za obavljanje poslova iz djelokruga Ministarstva ustrojavaju se sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice:

1 Kabinet ministra
2. Glavno tajništvo Ministarstva
3. Uprava za socijalnu politiku, strategiju i mlade
4. Uprava za provedbu socijalne politike, organizaciju i nadzor ustanova
5. Uprava za financije, proračun i ugovaranje s pružateljima usluga
6. Samostalni sektor za pravne poslove
7. Samostalna služba za unutarnju reviziju.
KABINET MINISTRA/MINISTRICE
Kabinet ministra posebna je ustrojstvena jedinica u sastavu Ministarstva u kojoj se obavljaju administrativni i stručni poslovi za ministra, zamjenika ministra i pomoćnike ministra; protokolarni poslovi; poslovi davanja smjernica za izradu godišnjeg plana rada Ministarstva i stvaranje podloge i smjera za izradu ciljeva i mjera u ostalim ustrojstvenim jedinicama, poslovi vezani uz organizaciju određenih događaja iz djelokruga rada Ministarstva, poslovi vezani uz informiranje javnosti iz djelokruga Ministarstva, poslovi vezani uz objavu informacija na mrežnim stranicama Ministarstva, poslovi vezani uz odnos Ministarstva s Hrvatskim saborom, Vladom Republike Hrvatske, ostalim ministarstvima i drugim tijelima državne uprave te s pravnim osobama koje imaju javne ovlasti iz djelokruga Ministarstva; poslovi u vezi sa zaprimanjem i rješavanjem pošte upućene ministru, zamjeniku ministra i pomoćnicima ministra; poslovi u vezi s evidencijom i pohranom povjerljive pošte; poslovi publiciranja i distribucije tiskanih materijala u vezi s djelokrugom rada Ministarstva; poslovi vezani uz pribavljanje dokumentacije i materijala od unutarnjih ustrojstvenih jedinica u sastavu Ministarstva i osiguravanje pravodobne dostave materijala i drugih dokumenata iz djelokruga Ministarstva Vladi Republike Hrvatske i Hrvatskome saboru i njihovim tijelima; drugi stručni i administrativni poslovi u vezi s ostvarivanjem programa rada i djelovanja ministra, zamjenika ministra i pomoćnika ministra; davanje smjernica za izradu strateškog plana Ministarstva i definiranje strateških ciljeva; donošenje smjernica za dugoročni i srednjoročni razvoj.

GLAVNO TAJNIŠTVO
Glavno tajništvo Ministarstva posebna je ustrojstvena jedinica u sastavu Ministarstva koja obavlja upravne, stručne i administrativne poslove vezane za osiguranje učinkovitosti u radu i tehničko usklađivanje rada unutarnjih ustrojstvenih jedinica u sastavu Ministarstva; priprema i izrađuje prijedlog plana rada Ministarstva na temelju nacrta planova rada uprava i drugih ustrojstvenih jedinica, koordinira i usklađuje poslove praćenja i ostvarivanja plana rada Ministarstva, izrađuje nacrte prijedloga propisa o unutarnjem ustrojstvu i unutarnjem redu Ministarstva na prijedlog drugih ustrojstvenih jedinica Ministarstva, obavlja strateške i stručne poslove vezane uz sve segmente upravljanja ljudskim potencijalima Ministarstva, osigurava učinkovitost sustava upravljanja ciljevima i izvršenja zadanih mjera za sve ustrojstvene jedinice Ministarstva, a na njihov prijedlog i uz njihovo sudjelovanje obavlja poslove javne nabave i praćenja ugovornih obveza na prijedlog i uz sudjelovanje drugih ustrojstvenih jedinica, vodi brigu o praćenju ugovornih obveza iz svoje nadležnosti, vodi jedinstveni registar svih ugovora koje Ministarstvo sklapa s fizičkim i pravnim osobama, vodi postupke objedinjene javne nabave za ustanove socijalne skrbi, a na prijedlog Sektora za proračun i financije, obavlja poslove nadzora i usklađivanja provođenja mjera cjelovite zaštite osoba, imovine i objekata Ministarstva; obavlja poslove vezane uz brigu o urednom i pravilnom korištenju imovine i sredstava za rad, nadzor i usklađivanje provedbe obrambenih i sigurnosnih mjera; obavlja stručne poslove vezane uz zaštitu na radu i protupožarnu zaštitu, nadzor obavljanja tehničkih i pomoćnih poslova, nadzor i usklađivanje obavljanja stručnih i administrativnih poslova koji se odnose na prijam i otpremu pošte; obavlja nadzor rada sustava informatičke podrške i sigurnosnih poslova za Ministarstvo; brine da svaki rashod bude opravdan stvarnom potrebom i potvrđen prethodnom kontrolom te obavlja i druge poslove stavljene u nadležnost posebnim zakonom ili drugim propisima.
U Glavnom tajništvu Ministarstva ustrojavaju se:
2.1. Služba za ljudske potencijale
2.2. Služba za opće poslove
2.3. Služba za javnu nabavu
2.4. Služba za informatičku podršku.

UPRAVA ZA SOCIJALNU POLITIKU, STRATEGIJU I MLADE
Uprava za socijalnu politiku, strategiju i mlade je posebna upravna organizacija u sastavu Ministarstva koja obavlja upravne, stručne i administrativne poslove vezane uz izradu podloga, okvira za zakone i druge pravne propise iz djelokruga Ministarstva te izrađuje nacrte prijedloga zakona i drugih pravnih propisa iz nadležnosti Ministarstva, a koji se odnose na sve korisničke skupine iz izravne nadležnosti Ministarstva, vodi radne skupine iz svoje nadležnosti, izrađuje nacionalne strategije koje se odnose na sve korisničke skupine iz izravne nadležnosti Ministarstva te koordinira njihovom provedbom, uz smjernice Kabineta ministra izrađuje prioritete u normativnom djelovanju iz svoje nadležnosti te izrađuje financijske smjernice iz svoje nadležnosti, izrađuje podloge za rad i planove djelovanja koje se odnose na sve korisničke skupine iz izravne nadležnosti Ministarstva, obavlja poslove vezane uz međuresornu koordinaciju iz nadležnosti Ministarstva, zastupa politike korisničkih skupina Ministarstva u javnosti te priprema sve informacije za objavu u javnosti u području strateškog djelovanja Ministarstva prema korisničkim skupinama, sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona i drugih pravnih propisa u području socijalne politike i politika za djecu, mlade, obitelj, osobe s invaliditetom, odrasle osobe, a u nadležnosti drugih tijela državne uprave, sudjeluje u procesima donošenja međunarodnih, europskih i dokumenata Europske unije; prati rad pojedinih tijela Vijeća Europske unije u području socijalne politike i mladih te priprema materijale za sastanke pojedinih tijela te njihovih radnih skupina; sudjeluje u radu i prati rad pojedinih tematskih cjelina (dosjea) Vijeća Europske unije kao i pojedinih tijela Europske komisije te programskih odbora iz nadležnosti Ministarstva, sudjeluje u sustavu upravljanja i kontroli korištenja strukturnih fondova i komplementarnog instrumenta Europske unije u Republici Hrvatskoj u području socijalnog uključivanja i pomoći za najpotrebitije, prati propise i praksu drugih zemalja u području iz nadležnosti Ministarstva, sudjeluje u izradi plana investicija u skladu sa strateškim dokumentima, sudjeluje u izradi procjene učinka propisa te provedbi aktivnosti procjene socijalnog učinka propisa iz nadležnosti Ministarstva, priprema podatke iz nadležnosti Uprave u svrhu informiranja javnosti, daje smjernice za dugoročni i srednjoročni razvoj, podnosi izvješća o učinjenom u kvantitativnom i kvalitativnom smislu, brine da svaki rashod bude opravdan stvarnom potrebom i potvrđen prethodnom kontrolom u okviru svoje nadležnosti, daje prijedloge iz područja upravljanja ljudskim potencijalima i sudjeluje u provođenju postupaka javne nabave iz nadležnosti Uprave, sudjeluje u izradi strateškog plana Ministarstva, izrađuje procese rada i prati njihovu provedbu, planira kratkoročne i srednjoročne radne zadatke Uprave i vodi brigu o ostvarenju istih, izrađuje izvješća iz područja rada te postavlja i ostvaruje ciljeve i mjere iz svoje nadležnosti.
U Upravi za socijalnu politiku, strategiju i mlade ustrojavaju se:
3.1. Sektor za socijalnu politiku i politike za djecu, mlade i obitelj
3.2. Sektor za politike za osobe s invaliditetom i odrasle osobe
3.3. Sektor za međunarodnu suradnju i Europsku uniju.

UPRAVA ZA PROVEDBU SOCIJALNE POLITIKE, ORGANIZACIJU I NADZOR USTANOVA
Uprava za provedbu socijalne politike, organizaciju i nadzor ustanova posebna je upravna organizacija u sastavu Ministarstva koja obavlja upravne, stručne i administrativne poslove vezane uz stručnu i tehničku potporu radu ustanova i drugih pružatelja socijalnih usluga, provodi edukacije za ujednačenu i pravovaljanu primjenu zakona i druge pravne propise iz djelokruga Ministarstva, a koji se odnose na sve korisničke skupine iz izravne nadležnosti Ministarstva, provodi nacionalne strategije koje se odnose na sve korisničke skupine iz izravne nadležnosti Ministarstva, vodi brigu o standardima kvalitete usluga u ustanovama i drugim pružateljima socijalnih usluga, pruža neposrednu podršku u radu ustanova radi ujednačavanja postupanja u odnosu na sve korisničke skupine iz izravne nadležnosti Ministarstva, vodi brigu o infrastrukturnoj, informatičkoj i organizacijskoj podršci ustanovama socijalne skrbi, izvještava i radi analize koje su kvantitativna podloga za strateško djelovanje Ministarstva u odnosu na korisničke skupine, izrađuje statističke preglede te analitička i druga izvješća u području nadležnosti te stvara podloge za proaktivno djelovanje u području socijalne skrbi, provodi upravni i stručni nadzor rada ustanova socijalne skrbi i drugih pružatelja socijalnih usluga u okviru nadležnosti propisane zakonom, provodi inspekcijski nadzor nad primjenom i izvršavanjem zakona i drugih propisa, općih i pojedinačnih akata i nadzor nad stručnim radom iz područja nadležnosti Uprave; postupa po predstavkama i pritužbama građana iz djelokruga rada ustanova socijalne skrbi s javnim ovlastima i pružatelja socijalnih usluga te upitima drugih tijela, sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona i drugih pravnih propisa u području socijalne politike i politika za djecu, mlade, obitelj, osobe s invaliditetom, odrasle osobe iz nadležnosti Ministarstva, provodi planove transformacije i deinstitucionalizacije ustanova socijalne skrbi, priprema podatke iz nadležnosti Uprave u svrhu informiranja javnosti, daje smjernice za dugoročni i srednjoročni razvoj, podnosi izvješća o učinjenom u kvantitativnom i kvalitativnom smislu, brine da svaki rashod bude opravdan stvarnom potrebom i potvrđen prethodnom kontrolom u okviru svoje nadležnosti, daje prijedloge iz područja upravljanja ljudskim potencijalima i sudjeluje u provođenju postupaka javne nabave iz nadležnosti Uprave, sudjeluje u izradi strateškog plana Ministarstva, izrađuje procese rada i prati njihovu provedbu, planira kratkoročne i srednjoročne radne zadatke Uprave i vodi brigu o ostvarenju istih, izrađuje izvješća iz područja rada te postavlja i ostvaruje ciljeve i mjere iz svoje nadležnosti.
U Upravi za provedbu socijalne politike, organizaciju i nadzor ustanova ustrojavaju se:
4.1. Sektor za podršku ustanovama i drugim pružateljima socijalnih usluga
4.2. Sektor za nadzor i predstavke.

UPRAVA ZA FINANCIJE, PRORAČUN I UGOVARANJE S PRUŽATELJIMA USLUGA
Uprava za financije, proračun i ugovaranje s pružateljima usluga je upravna organizacija u sastavu Ministarstva koja obavlja stručne i administrativne poslove vezane uz potporu procesima i poslovima iz nadležnosti Ministarstva koji se odnose na poslove socijalne politike i strategije te provedbe stručne i tehničke potpore radu ustanova i drugih pružatelja socijalnih usluga, vodi brigu o osiguranju financijskih sredstava sukladno smjernicama iz Kabineta ministra, Strateškom planu Ministarstva i planovima postavljenim u suradnji s ostalim upravama Ministarstva, obavlja poslove vezano uz izradu prijedloga državnog proračuna, priprema upute za pripremu i izradu proračuna upravnih organizacija Ministarstva i proračunskih korisnika u skladu sa smjernicama i projekcijama fiskalne politike; koordinira aktivnosti na pripremi i izradi prijedloga proračuna; izrađuje prijedloge svih financijskih dokumenata uz suradnju svih upravnih organizacija u sastavu Ministarstva; izrađuje Strateški plan Ministarstva uz sudjelovanje ostalih ustrojstvenih jedinica, izrađuje procjene financijskih učinaka zakona, uredbi, strategija i ostalih propisa za potrebe Ministarstva i drugih državnih tijela; obavlja poslove analize i planiranja financiranja sustava socijalne skrbi, te sustav financiranja lokalne i područne (regionalne) samouprave u dijelu financiranja ustanova socijalne skrbi; izrađuje mjerila i kriterije za financiranje programa decentraliziranih funkcija; priprema prijedloge odluka za decentralizirana sredstva za socijalnu skrb; obavlja poslove vezane uz financijsko upravljanje i kontrole, obavlja poslove prikupljanja podataka i sudjeluje u procesu objedinjene javne nabave za ustanove socijalne skrbi te vodi evidencije o istome, prati namjensko trošenje sredstava putem mjesečnih, tromjesečnih i godišnjih realizacija; kontrolom provjerava ispravnost zahtjeva za isplatu i raspoloživa sredstva u riznici; nadzire ostvarenje i trošenje namjenskih prihoda i primitaka ustanova socijalne skrbi; prikuplja, obrađuje i prati, te kontrolira i ovjerava dokumentaciju koja potvrđuje izvršenje ugovorenih usluga po sklopljenim ugovorima za pružanje usluga u djelatnosti socijalne skrbi; obavlja poslove područne riznice; prati izvršenja državnog proračuna prikupljanjem, kontroliranjem i obrađivanjem zahtjeva za plaćanje s jedinstvenog računa riznice, obavlja računovodstvene i knjigovodstvene poslove, vodi brigu o upravljanju imovinom i investicijama u okviru nadležnosti Ministarstva vezano uz ustanove socijalne skrbi; priprema i provodi postupak javnog nadmetanja za popunu mreže socijalne skrbi; provodi i prati programe i projekte udruga mladih i za mlade, udruga koje djeluju u području zaštite prava i dobrobiti djece, udruga usmjerenih dobrobiti i podršci obitelji, udruga osoba s invaliditetom, udruga u području volonterstva, humanitarnih udruga te drugih udruga koje djeluju na području socijalne skrbi; priprema i sklapa ugovore s najpovoljnijim ponuditeljima – pravnim i fizičkim osobama, vjerskim zajednicama, udrugama i drugim pružateljima usluga u mreži socijalne skrbi; analizira podatke vezane uz ugovorene kapacitete u mreži socijalne skrbi; predlaže i izrađuje podloge za provedbu postupka javnog nadmetanja za popunu mreže socijalne skrbi, priprema podatke iz nadležnosti Uprave u svrhu informiranja javnosti, daje smjernice za dugoročni i srednjoročni razvoj, podnosi izvješća o učinjenom u kvantitativnom i kvalitativnom smislu, brine da svaki rashod bude opravdan stvarnom potrebom i potvrđen prethodnom kontrolom u okviru svoje nadležnosti, daje prijedloge iz područja upravljanja ljudskim potencijalima i sudjeluje u provođenju postupaka javne nabave iz nadležnosti Uprave, sudjeluje u izradi strateškog plana Ministarstva, izrađuje procese rada i prati njihovu provedbu, planira kratkoročne radne zadatke Uprave i vodi brigu o ostvarenju istih, izrađuje izvješća iz područja rada te postavlja i ostvaruje ciljeve i mjere iz svoje nadležnosti.
U Upravi za financije, proračun i ugovaranje s pružateljima usluga ustrojavaju se:
5.1. Sektor za proračun i financije
5.2. Sektor za ugovaranje socijalnih usluga, programe i projekte.

SAMOSTALNI SEKTOR ZA PRAVNE POSLOVE
Samostalni sektor za pravne poslove je ustrojstvena jedinica Ministarstva koja obavlja stručne, upravne i administrativne poslove vezane uz prvostupanjske i drugostupanjske postupke iz svoje nadležnosti; rješava o žalbama izjavljenim protiv rješenja centara za socijalnu skrb, upravnih odjela jedinica područne (regionalne) samouprave, odnosno upravih odjela Grada Zagreba nadležnih za poslove socijalne skrbi iz područja socijalne skrbi i zaštite osoba s invaliditetom, iz područja prava na usluge u socijalnoj skrbi, davanju, obnavljanju i prestanku dozvole za obavljanje udomiteljstva, obavljanja djelatnosti socijalne skrbi kao profesionalne djelatnosti (savjetovalište, obiteljski domovi i poslovi pomoći i njege u kući), iz područja odnosa roditelja i djece iz nadležnosti centara za socijalnu skrb, iz područja zaštite osoba pod skrbništvom te zaštite imovine maloljetne djece i osoba pod skrbništvom iz nadležnosti centara za socijalnu skrb i o drugim pravima iz socijalne skrbi koja propisuju posebni zakoni; obavlja statusno pravne poslove iz svoje nadležnosti; obavlja poslove vezane uz imenovanje i razrješenje članova upravnih vijeća te davanja suglasnosti na imenovanje ravnatelja u centrima za socijalnu skrb, domovima socijalne skrbi i drugim ustanovama socijalne skrbi kojima je osnivač Republika Hrvatska te ostalim pravnim osobama s javnim ovlastima iz nadležnosti Ministarstva; poslove u vezi naknade štete i zabilježbi na nekretninama; prikuplja godišnja izvješća centara za socijalnu skrb o sklopljenim nagodbama; vodi upisnike, registre i evidencije iz svoje nadležnosti; odlučuje o zahtjevima za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja; podnosi izvješća o učinjenom u kvantitativnom i kvalitativnom smislu; brine da svaki rashod bude opravdan stvarnom potrebom i potvrđen prethodnom kontrolom u okviru svoje nadležnosti; daje prijedloge iz područja upravljanja ljudskim potencijalima i sudjeluje u provođenju postupaka javne nabave iz nadležnosti Sektora; sudjeluje u izradi procesa rada i prati njihovu provedbu; planira kratkoročne i srednjoročne radne zadatke Sektora, izrađuje izvješća iz područja rada te postavlja i ostvaruje ciljeve i mjere iz svoje nadležnosti.
U Samostalnom sektoru za pravne poslove ustrojavaju se:
6.1. Služba za drugostupanjski postupak
6.2. Služba za statusno pravne poslove i naknadu štete.

SAMOSTALNA SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU
Samostalna služba za unutarnju reviziju je posebna unutarnja ustrojstvena jedinica u sklopu Ministarstva koja provodi unutarnju reviziju za Ministarstvo i korisnike proračuna iz svoje nadležnosti; razmatra, analizira i ocjenjuje sustave i sve poslovne procese iz djelokruga Ministarstva i korisnika proračuna iz svoje nadležnosti na temelju upravljanja rizicima te putem preporuka danim u revizorskim izvješćima vrši svoju savjetodavnu ulogu; obavlja revizije usklađenosti, revizije sustava, financijske revizije i revizije uspješnosti poslovanja, a u sustavu upravljanja programima Europske unije, obavlja revizije sustava i revizije operacija, u skladu s najboljom strukovnom praksom, međunarodnim standardima za unutarnju reviziju i u skladu s kodeksom profesionalne etike unutarnjih revizora; obavlja horizontalne i vertikalne revizije s ciljem procjene sustava unutarnjih kontrola u povezanim procesima, zajedničkim programima, projektima ili aktivnostima koji se provode u Ministarstvu i kod korisnika proračuna iz svoje nadležnosti; obavlja posebne revizije na zahtjev ministra ili prema potrebi; daje objektivno stručno mišljenje o adekvatnosti uspostavljenih i primijenjenih kontrola, s ciljem postizanja učinkovitijeg i djelotvornijeg sustava financijskog upravljanja i kontrola i jačanja upravljačke odgovornosti; izvješća o obavljenoj unutarnjoj reviziji podnosi ministru; prati provedbu preporuka navedenih u izvješćima iz prethodno obavljenih revizija; izrađuje strateške i operativne (godišnje) planove unutarnje revizije temeljene na procjeni rizika procesa; izrađuje periodična i godišnja izvješća o radu unutarnje revizije i dostavlja ih nadležnim institucijama i osobama u skladu s važećim propisima; surađuje s jedinicom za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole Ministarstva financija, što uključuje i obvezu dostave strateških i godišnjih planova te godišnjeg izvješća o radu toj jedinici; brine o kvaliteti obavljanja unutarnje revizije te surađuje s jedinicom za harmonizaciju unutarnje revizije Ministarstva financija pri provjeri kvalitete; procjenjuje praćenje provedbe preporuka Državnog ureda za reviziju; prati i potiče edukaciju unutarnjih revizora u skladu s Međunarodnim standardima unutarnje revizije; promiče profesionalnost i neovisnost unutarnje revizije; brine da svaki rashod Službe bude opravdan stvarnom potrebom i potvrđen prethodnom kontrolom.